Contact Us

Lab Address

Medical School
SUSTech
Shenzhen, China, 518005


Ruilin Tian

tianrl@sustech.edu.cn


tel: 0755-8801-8043